Open Data: hoe nu verder?

door Monique Roosen op 11 februari 2010

in Open Overheid,Overheid 2.0

Open Data als instrument om te komen tot een meer open overheid zit in de lift. Met name in de angelsaksische landen zijn er veel open data-initiatieven waarvan data.gov (USA) en data.gov.uk (UK) de bekendste zijn.  Ook is er de roep voor een Nederlandse variant. Maar wat moeten we met een verzameling data-sets? Wat kan de  gemiddelde burger hiermee? Hoe kunnen we de functionaliteit beter ontsluiten? Hoe kunnen we beter aansluiten bij de informatiebehoefte van de maatschappij? Om hier beter zicht op te krijgen moeten we de bekende aanpakken even nader onderzoeken.

Vergelijking tussen data.gov en data.gov.uk

data.gov.uk

data.gov

Het overzicht waarin de Amerikaans en de Britse aanpak met elkaar worden vergeleken zou een eerste opmaat naar de volgende stap in de ontwikkeling en aanbieding van open data kunnen zijn.  Bij de ontwikkeling van data.gov.nl is hiermee al rekening gehouden. De vergelijking even op ’n rijtje:

  1. data.gov is ontwikkeld vanuit informatiseringsperspectief (de organisatie insteek is zichtbaar) en data.gov.uk vanuit technisch perspectief met de guru Tim Berners-Lee (de bedenker van het world wide web!) als adviseur. Voor beide uitgangspunten valt wat te zeggen;
  2. Op dit moment is het aanbod van data op data.gov.uk gevarieerder en is de manier waarop de data wordt aangeboden gemakkelijker voor ontwikkelaars.  (Plus voor data.gov.uk. Let op: het is een momentopname);
  3. Er is  ‘n rating beschikbaar voor data-sets op data.gov die erg handig is. Zo kun je actualiteit/betrouwbaarheid aangeven. In data.gov.uk ontbreekt dat momenteel. (Plus voor data.gov);
  4. Qua ontwerp lijkt data.gov.uk bruikbaarder. Browsing op basis van tags is een algemeen gebruik binnen 2.0-communities. (Een duidelijke plus voor data.gov.uk);
  5. Binnen data.gov.uk is er veel aandacht voor de toepassingen. In data.gov gebeurt dit nauwelijks. (Wederom een duidelijke plus voor data.gov.uk).

Juist dit laatste punt is in mijn ogen de belangrijkste kritische succesfactor voor beschikbaar stellen van open data.

Toepassingen

De uitgangspunten voor de Amerikaanse (data.gov) en Britse (data.gov.uk) aanpak zijn duidelijk verschillend. Het uitgangspunt van data.gov is het aanbieden van de ruwe data-sets (hoe meer des te beter). Binnen data.gov kun je wel nieuwe data-sets aanvragen (via ’n standaardformulier) maar de gemiddelde burger heeft ’n informatiebehoefte en niet zozeer data-behoefte. Zonder goede toepassingen (bv. mash-ups) heb je niets aan data sets.

De Britse variant gaat verder en heeft ook veel oog voor de toepassingen. Ontwikkelaars worden uitgenodigd om diverse toepassingen te laten zien.

Toepassingen data.gov.uk

Iedereen kan ideëen indienen voor nieuwe toepassingen:

Indienen ideëen binnen data.gov.uk

Indienen ideëen binnen data.gov.uk

Er is ’n forum waar allerlei discussies plaatsvinden waaronder een groep die ontwikkelaars en vragers (vraag & aanbod) bij elkaar brengt onder de noemer ‘Team Building’.

datagov_uk_forum

Marktplaats vraag & aanbod binnen data.gov.uk

En als laatste nog ’n wiki (waarin men kan samenwerken) en ’n handleiding.

Vraag & aanbod

De belangrijke toegevoegde waarde van data.gov.uk zit ‘m mijns inziens in het bij elkaar brengen van  vraag & aanbod . Aanbod van data is één  maar door dit te koppelen aan talentvolle ontwikkelaars en burgers met bepaalde informatiebehoefte krijg je de toepassingen waar de maatschappij wat aan heeft. Een structurele Hack de overheid in het groot zullen we maar zeggen. De overheid kan dit proces faciliteren en eventuele toepassingen waar veel behoefte aan is verder uitwerken. Ook krijgt de overheid inzicht in welke data-sets van belang zijn. Welke data-sets hebben publiekelijk of commercieel belang, zijn interessant voor efficiënte samenwerking in de keten of data die voor burgers interessant zijn. Het is tenslotte toch ’n kwestie van kosten/baten afweging van maatschappelijk geld bij het openbaar maken van data-sets? Ik wil dus pleiten voor gezond beleid omtrent het beschikbaar stellen van data sets.

In Nederland gebeurt dit incidenteel door middel van prijsvragen zoals  datzouhandigzijn.nl (goed middel om aandacht hiervoor te krijgen) en worden deze nu ook verzameld. Onlangs is er ook een commerciële variant van start gegaan.

Actiepunten Open Overheid

  1. Leer van de Amerikaanse en Britse aanpak.
  2. Verkrijg inzicht in de maatschappelijke informatiebehoefte. Op deze manier kan men slim omgaan met het openstellen van specifieke data -sets. Hieraan zijn toch kosten verbonden en deze aanpak levert goede onderbouwing kosten/baten afweging. Stimuleer het beschikbaar stellen van de noodzakelijke data binnen de overheid.
  3. Niet beperken tot alleen het aanbieden van data-sets, maar investeer in het achterhalen van de maatschappelijke behoefte. Faciliteer in het bij elkaar brengen van vraag & aanbod.   Binnen data.gov.uk is dit het beste uitgewerkt.
  4. Op basis van de informatiebehoefte kan men bepaalde toepassingen gaan subsidiëren. Welke informatiebehoefte is zo groot en is van maatschappelijk belang dat de overheid bij moet dragen aan ontwikkelingen ervan?
  5. Stimuleer innovatie door op de juiste manier vraag te koppelen aan talent (faciliterende rol overheid).

De resulterende widgets moeten voor de burger net zo gemakkelijk te integreren zijn in eigen netwerken of sites zoals dit nu in Hyves kan met bijv. Youtube-filmpjes of plaatjes.

Hoe kijken jullie tegen beide aanpakken aan? Gaan we voor het Amerikaanse model of meer voor het Britse model? Wat zouden we verder nog kunnen leren? Hoe zouden we vraag & aanbod kunnen faciliteren?

{ 7 reacties }

{ 7 reacties }

Jeroen de Miranda 11 februari 2010 om 20:47

Monique,

Dat is een mooie vergelijking van deze twee initiatieven! Om de behoeftes aan open data echt helder te krijgen, is een een online discussie (d.m.w. een forum, of social netwerk) wel het meest aangewezen middel.

Zo kunnen burgers of (niet-)commerciele partijen op basis van die behoeftes het beste bepalen wat voor soort mashups zij willen maken en aanbieden.

De grootste uitdaging zal wel zijn om een eerste opzet van de grond te krijgen; om dit goed te doen heb je wel een infrastructuur nodig (platform, beheer etc).

Ik vind de aanzet van http://operheidswidgets.nl een mooi voorbeeld van hoe dit zou kunnen.

Detlef La Grand 12 februari 2010 om 08:22

Om van Overheid Openheid te maken, vraagt een nieuwe manier van denken. De technische middelen zijn er. Omdat ik zelf in een semi-publieke omgeving werk, laat ik mijn activiteiten zoveel mogelijk zien via sociale media, bijeenkomsten en presentaties. Ik merk dat ik op deze manier ook mijn werk als innovatieadviseur beter kan doen.
Als ik nu kijk hoe het kabinet zichzelf manouvreerd door zaken dan is daar openheid in ieder geval ver te zoeken.

Martin Borman 12 februari 2010 om 13:33

Goede en bruikbare analyse van bestaande initiatieven en prima adviezen voor nieuwe! Een groot deel van de adviezen hebben wij afgelopen maanden gelukkig al meegenomen in de opzet van OverheidsWidgets, zoals de mogelijkheid van discussie, tagging of rating per Feed, Mashup of Widget.

Het idee van het bij elkaar brengen van Vraag en Aanbod hebben wij juist deze week besproken met mensen van Goeievraag.nl. We onderzoeken het idee om in OverheidsWidgets een functionaliteit op te nemen waar mensen om Feeds, Mashups of Widgets kunnen vragen en anderen hieraan gehoor kunnen geven. Bij de start deze maand zal deze nog niet geïntegreerd zijn, we hopen toch binnen enkele weken dit wel te kunnen bieden.

Wat wij vinden ontbreken bij de geanalyseerde initiatieven in de VS en UK is de mogelijkheid om dat wat is ontwikkeld met de Open Data, opnieuw als herbuikbaar ‘object’ te delen met community. Alle gebruikers kunnen op ons platform Websites, Dashboards, Widgets en Mashups maken op basis van beschikbare Feeds. Al deze ‘objecten’ kunnen vervolgens ook weer worden toegevoegd aan de catalogus voor hergebruik. 

Als een slimme gebruiker een interessante Mashup maakt voor gemeente A, en deze in de catalogus publiceert, dan kan een medewerker van Gemeente B deze mashup eenvoudig hergebruiken. Vanzelfsprekend kan de medewerker indien nodig eigen aanpassingen maken. De aangepaste Mashup kan op zijn beurt ook weer gepubliceerd worden in de catalogus. Dit geldt voor alle objecten, tot aan complete pagina’s (dashboards) en websites.

Wij vinden het belangrijk dat juist deze componenten ook weer herbruikbaar beschikbaar zijn, omdat het juist déze componenten zijn die zorgen dat Overheidsinformatie gedeeld en gebruikt wordt. De kracht van de ‘crowd’ is dat zij interessante toepassingen kunnen bedenken en maken. Wij vinden dat je als platform ook moet faciliteren dat juist deze toepassingen ook herbruikbaar zijn voor iedereen.

Een dergelijk compleet platform hoort ons inziens als basisinfrastructuur aangeboden te worden door de overheid. Een idee daartoe, in november 2008 ingediend bij de prijsvraag Overheid 2.0, heeft het helaas niet gehaald. Pogingen om het in samenwerking te doen met BZK strandden al vroeg in de communicatie. Jammer, wij (Verse Overheid) hebben daarom als particulieren het platform ontwikkeld en zullen het binnenkort (in beta) in produktie nemen. We blijven van mening dat OverheidsWidgets.nl eigenlijk infrastructuur is dat past binnen de dienstverlening van de overheid, zoals ook in de VS en de UK het geval is. We zijn daarom in gesprek met enkele betrokkenen bij Ambtenaar20 om te zien welke mogelijkheden we samen zien voor dergelijke ambities. 

Hans Overbeek 14 februari 2010 om 18:37

Vanuit de semantic web community is er toenemende belangstelling om de overheid te helpen om data open te maken en te delen. Hierbij verslag van een boeiende bijeenkomst.

Hans Overbeek 14 februari 2010 om 18:37

Vanuit de semantic web community is er toenemende belangstelling om de overheid te helpen om data open te maken en te delen. Hierbij verslag van een boeiende bijeenkomst.

Ton Zijlstra 14 februari 2010 om 20:09
Davied 15 februari 2010 om 11:04

We zouden eens moeten kijken hoe we dit handen en voeten kunnen geven inderdaad.

Volgens mij zouden een online samenwerkgroep (bijv. http://openoverheid.ambtenaar20.nl) en vervolgens een overzichtssite met dataverzamelingen van de overheid goede startpunten zijn.

Comments on this entry are closed.